การเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี