การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุตามฤดูกาลในตะกอนดินป่าชายเลน

Publish Year International Journal 1
2021 exNattamon Jumprom, exEknarin Rodcharoen, inนางสาวบงกช วิชาชูเชิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Physicochemical Properties of Sediment and Ground Cover for a Secondary Mangrove System in Thailand", Journal of Coastal Research, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 784-792