การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562