เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ์

Publish Year National Conference 1
2019 exนายสิทธิกร นาคขาว, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ์", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย