การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์

Publish Year International Journal 2
2020 exสพ.ญ.วิมลเทียน แสงลับ, exดร.ทิพวัลย์ จันทฟอง, exนายฉัตรพล มุ่งกานดา, exน.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic signatures of the immune-escaping type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome virus in farms with a robust vaccination program", Microbial Pathogenesis, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 104166-1-10
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exChih-Jung KUO, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, exจุลลดา ชูทิพย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Structural-based virtual screening and in vitro assays for small molecules inhibiting the feline coronavirus 3CL protease as a surrogate platform for coronaviruses", Antiviral Research, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 10492
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "STRUCTURAL-BASED VIRTUAL SCREENING FOR POTENTIAL SMALL MOLECULES AGAINST PICORNAVIRUS-LIKE PROTEASE SUPERCLUSTER", The Joint Congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference & the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference, 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย