การส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบวนเกษตร

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2564)

  • inนายอนุชา ทะรา

  • inนายอนุชา ทะรา

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์