การพัฒนาชุดทดสอบเดี่ยวสำหรับตรวจทั้งการดื้อยาโคลิสติน และการจำแนกชนิดเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Salmonella spp.