โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยู่ในอาชีพ ของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์