การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ของซัลฟาไดเมททอคซีน-ไตรเมทโทพริมและผลของการเสริมอาหารด้วยรางจืดต่อการขับออกของยาซัลฟาไตรเมทโทพริมในปลานิล