การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทจากผึ้งหลวง (Apis dorsata) และการทดสอบความสามารถในการสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์