โครงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการทำงานและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของรถตัดอ้อย