การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบาดวิทยาของแมลงพาหะร่วมกับการกำจัดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะร้อนในการควบคุมโรคใบขาวอ้อยในจังหวัดกำแพงเพชร