ศึกษาปัจจัยทางกายภาพของถนนที่ส่งผลต่อค่าดัชนีความขรุขระสากล

Publish Year National Conference 3
2020 inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวิช เจริญทรัพย์ศรี, exสุมินตรา แซ่ตั๊น, exเจนจิรา โสภา, "การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่ขณะผ่านสันชะลอความเร็ว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020
2019 exนางสาวพิมพ์ลดา ฉายศิริ, exนายณัชพล มณีแดง, inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน: กรณีศึกษาถนนทางหลวงหมายเลข 346", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต, "กำลังอัดดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าลอยเหลือใช้", การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ ครัง้ ที่ 15 มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย