การจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียจากมูลไก่เนื้อและผลของการเสริมโปรไบโอติค