จากผักตบชวาสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชัน

Publish Year International Journal 3
2021 exParichart Onsri, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exPatcharakamon Nooeaid, exApiluck Eiad-ua, exPongsaton Amornpitoksuk, exSupanna Techasakul, exAhmad Taufiq, exLaemthong Chuenchom, "Novel Magnetically Interconnected Micro/Macroporous Structure of Monolithic Porous Carbon Adsorbent Derived from Sodium Alginate and Wasted Black Liquor and Its Adsorption Performance", Journal of Renewable Materials, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 1059-1074
2020 exP Thaveemas, exL Chuenchom, exS Techasakul, exW Watcharin, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Facile preparation of magnetic carbon nanofiber composite from nata de coco for removal of methylene blue dye from water", IOP Conference Series Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012006
2019 exAmonrada Saning, exServann Herou, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exChanoknan Ieosakulrat, exPasit Pakawatpanurut, exSulawan Kaowphong, exChanchana Thanachayanont, exMaria-Magdalena Titirici, exLaemthong Chuenchom, "Green and sustainable zero-waste conversion of water hyacinth (Eichhornia crassipes) into superior magnetic carbon composite adsorbents and supercapacitor electrodes", RSC Advances, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 24248-24258