การประเมินภาษาอังกฤษในรายวิชาเรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาและความท้าทายในภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่และทฤษฎีการประเมิน

  • โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย ณ ต่างประเทศ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์