การวิจัยและพัฒนาการดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ : กรณีศึกษาของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70