การสร้างเครื่องมือฝึกการเตะสูงในกีฬาตะกร้อ

Publish Year International Conference 1
2019 exNisa Thanaattawut, exSoontorn Mansanguan, exChanawong Hongsuwan, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "การสร้างเครื่องมือฝึกการเตะสูงในกีฬาตะกร้อ", 2019 ICEEPS International Conference on Education, Economics, Psychology and Social Studies, 1 - 3 กรกฎาคม 2019, Okinawa ญี่ปุ่น