การประเมินความสูญเสียในการติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในประเทศเกรเนดา: การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างดัชนีมวลกายและอัตราส่วนเอวต่อสะโพก