เทคโนโลยีฐานงานวิจัยสุขภาพปลา: การวินิจฉัยเชื้อต้นเหตุ การจัดการโรค และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย