การพัฒนาหัวป่าโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Community’s Opinion Towards Homestay Development: Hua Pa Sub District Areas", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 30286-30292