การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพและอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษาผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์

  • inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์