การพัฒนาเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการวัดแบบต่อเนื่อง

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์, อาจารย์, inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTroy A Jensen, inนางสาวสุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท, อาจารย์, "Development of a device for measuring sugarcane-billet length", XXXI ISSCT Congress 2023, 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2023, ็ัHyderabad สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 2
2020 inนายสมหวัง หลีค้า, inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องจำแนกความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบตัดท่อนด้วยเทคนิคแสงอินฟราเรด", The 5th National and The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, ปะทิว ชุมพร ประเทศไทย
2019 inนายสมหวัง หลีค้า, inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปฐมพงษ์ คุมพล, inนายสานนท์ บุญมี, "อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบสับท่อนด้วยแสงอินฟราเรด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2022 inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหวัง หลีค้า, inดร.ชวลิต คณากรสุขสันต์, อาจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสานนท์ บุญมี, "โปรแกรมสำหรับเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยด้วยระบบเทคโนโลยีไอโอที (IoT)", Kasetsart University, 2022