นโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ประเทศ สปป ลาว และ ความเข้าใจในนโยบายของอาจารย์ในการนำใช้นโยบาย และ อุปสรรค เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ ASEAN Socio- Cultural Community (ASCC)

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์

  • inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2019 inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "Needs Analysis for English Communication Skills of Thai Officers, A Case Study: Department of Fisheries", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 108-113