ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนรวมและการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

Publish Year National Conference 3
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exธนพร แซ่ลู่, "การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐณิชา พึ่งสุข, "การกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนที่นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ ปัจจักขะภัติ, "การวิเคราะห์การการเบี่ยงเบนจากดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย