การควบคุมอิงแบบจำลองกระบวนการปรับพีเอชที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และกรดแก่เป็นสายร่วมไตเตรต

Publish Year International Journal 2
2020 exJedsada Chinprasit, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Model predictive control of vinyl chloride monomer process by Aspen Plus Dynamics and MATLAB/Simulink co-simulation approach", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 778, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 012080-1-10
2020 exAtthasit Tawai, exKanyarat Kitsubthawee, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exWeiming Shao, "Hybrid Control Scheme for Anaerobic Digestion in a CSTR-UASB Reactor System", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 213-223