ถนนผ้าคราม จังหวัดสกลนคร:ลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว