ถนนผ้าคราม จังหวัดสกลนคร:ลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, อาจารย์

  • inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์