โครงการ การพัฒนาวิธีการทดสอบการกัดกร;อนโดยบรรยากาศของเหล็กกลBาสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

Publish Year International Journal 5
2021 exChuang Qiao, exMingna Wang, exLong Hao, exXiaolin Jiang, exXiahe Liu, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exXizhong An, "In-situ EIS study on the initial corrosion evolution behavior of SAC305 solder alloy covered with NaCl solution", Journal of Alloys and Compounds, ปีที่ 852, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 15695
2020 exDequan Wu, exDawei Zhang, exShaopeng Liu, exZhihui Jin, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJin Gao, exXiaogang Li, "Prediction of polycarbonate degradation in natural atmosphericenvironment of China based on BP-ANN model with screened environmentalfactors", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 399, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 125878-1-10
2020 exYueming Fan, exWei Liu, exShimin Li, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBanthukul Wongpat, exYonggang Zhao, exBaojun Dong, exTianyi Zhang, exXiaogang Li, "Evolution of rust layers on carbon steel and weathering steel in highhumidity and heat marine atmospheric corrosion", Journal of Materials Science & Technology, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 190-199
2019 exZHANG Tianyi, exLIU Wei, exFAN Yueming, exLI Shimin, exDONG Baojun, exBANTHUKULWongpat, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Synergistic Action of Cu/Ni on Corrosion Resistanceof Low Alloy Steel in a Simulated Tropical MarineAtmosphere", Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 511-518
2019 exLi, S., exLiu, W., exFan, Y., exWang, Y., exWongpat, B., exDong, B., exZhao, Y., exWang, Z., exZhou, Y., inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLi, X., "Electrochemical investigation of passive film properties on low alloy steel rebars in cement extract and saturated Ca(OH)2 solutions", International Journal of Electrochemical Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 10983-10999