แบบจำลองรายตัวของโรคพิษสุนัขบ้าในประชากรสุนัขที่แตกต่าง