การศึกษาด้านชีววิทยา การจัดการโรคและการบ่งชี้เชื้อรา Exserohilum sp. ซึ่งก่อโรคใบจุดในข้าวด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา