การใช้แป้งจากลำต้นสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารโค