การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

Publish Year International Conference 1
2021 exChonnikan Korntongsin, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "Evaluating Impacts of the Big Farm Program on Economic Performance and Viability of Rice Farming in Thailand", 14th International Social Sciences and Business Research Conference, 28 - 30 มิถุนายน 2021, Venlo ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์