เอนไซม์บรอมิเลน : การต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี