น้ำหนักวิกฤตของคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงดึงที่ปลาย

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "น้ำหนักวิกฤตของคานเอียงต่างระดับที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงดึงที่จุดรองรับ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 253-268
Publish Year National Conference 5
2022 exธัญญลักษณ์ วงษ์นุช, exอภิรักษ์ เงินรี, exสหัสวัต เลิศสำราญ, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเลื่อนสไลด์ได้อิสระในแนวราบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 24 - 26 สิงหาคม 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2022 exวันวิสา รักษาสุข, exอภิญญา ศิริศรีรัตนา, exปฏิญญา แก้วคูนอก, exสุธาวาส จันทร์เรือง, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของคานที่มีจุดรองรับเคลื่อนที่ได้โดยใช้วิธียิงเป้า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 24 - 26 สิงหาคม 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2021 exนพวิชญ์ นาควิโรจน์, exปภาวินท์ สมวงศ์, exศิรินภา วงค์จักร์, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของท่อลำเลียงของไหลที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26, 23 - 25 มิถุนายน 2021, ระยอง ประเทศไทย
2020 exธนภัทร วัฒนาบุญศิริ, exอินทัช ด่านปาน, exธนนพ เหมือนเหลา, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของคานเอียงที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงดึงที่ปลาย", The 24th National Convention on Civil Engineering, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย