การศึกษาศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม