การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Journal 3
2020 exYoke Wang Cheng, exChi Cheng Chong, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exJoon Ching Juan, "Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker waste", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 249, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exChunyanuch Temvuttirojn, exYingyot Poo-arporn, exNarong Chanlek , exChin Kui Cheng, exChi Cheng Chong, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 Catalysts", industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 13, มีนาคม 2020, หน้า 5525-5535
2020 exNumpilai, T, exChanlek, N, exPoo-Arporn, Y, exCheng, CK, exSiri-Nguan, N, exSornchamni, T, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exYigit, N, exRupprechter, G, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe-Co/K-Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light Olefins", CHEMCATCHEM, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020