การวิจัยเพื่อหาระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เนตสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Journal 1
2021 inนางสาววัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHeng-Yu Ku, "Internet literacy among the elderly in Thailand", Educational Media International, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 248-260