การผลิตวัสดุคาร์บอนจากชีวมวลความชื้นสูงด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นด้วยไอน้ำสำหรับใช้เป็นขั้วแอโนดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน