การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ขนมท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว