ประสบการณ์การปรากฏทางไกล (Telepresence) ของสมาชิกเฟสบุคในฐานะตัวแปรส่งผ่านจากคุณลักษณะการโพสเฟสบุคไปสู่การบูรณาการชุมชนตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Triggering Symbolic Purchase Intentions by Facebook Posts and Social Media Based Brand Community: A Case Study of Thai Professional Soccer Fan’s Club", Clute International Academic Conferences, 5 - 8 สิงหาคม 2019, นิวยอร์ค อื่นๆ สหรัฐอเมริกา