การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์: กรณีศึกษาของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70