กระบวนการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ผ่านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์