การศึกษาการผลิตไข่ปลาคาเวียร์จากสาหร่ายทะเล

Publish Year International Conference 1
2017 exVarit Kunopagarnwong, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "The Development of Tubular Photobioreactor for Spirulina Platensis Cultivation", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017), 23 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exธนัตตา สุภสร, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดฝุ่นระเบิดในกระบวนการอบแห้ง และบรรจุแป้งข้าวโดยวิธีวิเคราะห์แบบโบว์ไทด์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย