การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากโลหะหนักใน เขตทะเลสาบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inนางสาวกมลชนก แดนประโคม

  • inนางสาวกมลชนก แดนประโคม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี