การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Conference 2
2021 inนางสาวพัชราภา กล้าหาญ, อาจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์, "การจัดการระบบนิเวศการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตสำหรับการทำนาแบบปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 inดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชราภา กล้าหาญ, อาจารย์, "ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนบ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย