ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตยางพารา

Publish Year National Conference 1
2019 exเก็จชญา ปันดา, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าหนี้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 “เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย" (The 13th National Conference of Economists "Econ Never dies") , 22 มิถุนายน 2019, สงขลา ประเทศไทย