โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัยระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร: กรณีศึกษา ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ