งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำและการประมง โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 ระยะก่อสร้างระยะที่ 2 ปี 2562