การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ex Kanyanut Piriyasatits, exManeenuch Premchookiat, exAmnart Jarerat, "Development of rice straw paper coated with pomelo peel extracts", The 5th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2020), 13 - 16 มกราคม 2020, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี