การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเชียงเครือในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์